ӨНДӨР ЗЭЭЛИЙН

эрхтэй

ДЭЛХИЙН ХААНА Ч

төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

АЛЬ Ч БАНКНЫ

харилцагч авах боломжтой

45 хоног хүртэлх

xугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй

АЯЛЛЫН ИЖ БҮРЭН ДААТГАЛД

хамрагдах боломжтой

ДАГАЛДАХ PRIORITY PASS

картаар нисэх буудлуудын вип лонжоор үйлчлүүлэх боломжтой

SELECTS ХӨНГӨЛӨЛТИЙН СҮЛЖЭЭНД

хамрагдах боломжтой

MY REWARDS

онооны урамшуулалтай

АМ.ДОЛЛАР БА ТӨГРӨГИЙН

хосолсон валюттай

Эргэн төлөлтийн

уян хатан нөхцөлтэй

АМЕРИКАН ЭКСПРЕСС НОГООН КАРТ /USD, MNT/

Дараа төлбөрт Американ Экспресс Ногоон карт нь Олон улсад ам.доллараар, дотооддоо төгрөгөөр гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

АМЕРИКАН ЭКСПРЕСС НОГООН КАРТ-ын нөхцөл

Картын төрөл American Express Green Card
Эрх Олон улс
Валют MNT/USD хосолсон валюттай
Жилийн хураамж 100,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 1,000,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 15,000,000 төгрөг
Өдрийн бэлэн мөнгөний хязгаар 5,000,000 төгрөг/5,000 ам доллар
Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 75%
Голомт банкны АТМ дээр үлдэгдэл шалгах Үнэгүй
Олон улсад АТМ дээр үлдэгдэл шалгах 0.5 ам доллар
Голомт банкны АТМ-аас бэлэн мөнгө авах шимтгэл 100 төгрөг
Гадаадын АТМ-аас бэлэн мөнгө авах шимтгэл 1.5% /хамгийн багадаа 3 ам доллар/
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
Эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
Зээл эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-ны өдөр
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
Бэлэн бус гүйлгээний хүү 2% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/
Бэлэн мөнгөнмй хүү 3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/
Зээлийн эрх хэтрүүлсний шимтгэл 2%
Хугацаа хэтрүүлсний торгууль 1%
Пин код захиалах Үнэгүй
Карт нөхөн авах 10,000₮
Соронзон тууз гэмтсэн тохиолдолд шинээр авахад Үнэгүй
Дансны орлого зарлагыг мэдээллэх "Event" мессеж үйлчилгээ Үнэгүй
Яаралтай карт захиалгын төлбөр 10,000 төгрөг
Яаралтай ПИН код захиалгын төлбөр 2,000 төгрөг
Дагалдах: Priority Pass 850 Олон улсын онгоцны буудлын ВИП танхимаар үйлчлүүлэх эрх
Дагалдах: Даатгал Даатгалын нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ 25,000 ам доллар

ТА ГОЛОМТ БАНКНЫ ӨӨРТ ОЙР БАЙРЛАХ САЛБАРТ ХАНДАН КРЕДИТ КАРТ ЗАХИАЛНА УУ.