Хувьсал авчирсан

Өвөрмөц дизайн

Харилцагч бүрт

Тохирсон зээлийн эрх

Аль ч банкны

Харилцагч авах боломжтой

Дэлхийн хаана ч

Төлбөр тооцоо хийх эрхтэй

45 хоног хүртэлх

Хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй

Эргэн төлөлтийн

Уян хатан нөхцөл

Зэс кредит карт

Зээлийн эрхтэй Зэс кредит карт нь тив дэлхийн хаана ч байсан Монгол төгрөгөөрөө гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ. Голомт банк уг картыг зах зээлд нэвтрүүллээ.

Шинээр захиалах болон хугацаа дууссан карт сунгуулах бол:

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх - 6 сараас доошгүй/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга
  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/
  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картаа гээгдүүлсэн тохиолдолд нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх
×

ЗЭС КАРТ-ын нөхцөл

Картын төрөл Зэс карт
Эрх Олон улс
Валют MNT
Жилийн хураамж 35,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 5,000,000төгрөг
Өдрийн бэлэн мөнгөний хязгаар 4,000,000 төгрөг
Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь 50%
Голомт банкны АТМ дээр үлдэгдэл шалгах Үнэгүй
БОМ-н АТМ дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Олон улсад АТМ дээр үлдэгдэл шалгах 500 төгрөг
Голомт банкны АТМ-аас бэлэн мөнгө авах шимтгэл 100 төгрөг
БОМ-н АТМ-аас бэлэн мөнгө авах шимтгэл 600 төгрөг
Гадаадын АТМ-аас бэлэн мөнгө авах шимтгэл 1.5% /хамгийн багадаа 3,000 төгрөг/
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил
Эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
Зээл эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-ны өдөр
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 5%
Бэлэн бус гүйлгээний хүү 2% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/
Бэлэн мөнгөнмй хүү 3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/
Зээлийн эрх хэтрүүлсний шимтгэл 2%
Хугацаа хэтрүүлсний торгууль 1%
Пин код захиалах Үнэгүй
Карт нөхөн авах 10,000₮
Соронзон тууз гэмтсэн тохиолдолд шинээр авахад Үнэгүй
Дансны орлого зарлагыг мэдээллэх "Event" мессеж үйлчилгээ Үнэгүй
Яаралтай карт захиалгын төлбөр 10,000 төгрөг
Яаралтай ПИН код захиалгын төлбөр 2,000 төгрөг

ТА ГОЛОМТ БАНКНЫ ӨӨРТ ОЙР БАЙРЛАХ САЛБАРТ ХАНДАН КРЕДИТ КАРТ ЗАХИАЛНА УУ.