CREDIT CARDS

Зэс кредит карт

Зэс кредит карт

Виза брендийн зээлийн эрхтэй картыг төгрөг болон ам.долларын валютаас сонгон захиалж олон улсад ашиглах боломжтой.

period

years

currency

limit

min_limit - 0.00

max_limit - 0.00

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
yearly_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Виза

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хураамж

35,000₮

$15

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

100,000₮

$100

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

5,000,000₮

$2,000

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

4,000,000₮

$1,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

10,000,000₮

$4,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны  АТМ

500₮

$0.5

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны ATM

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Дотоодын бусад банкны АТМ

600₮ /ХХБ, Төрийн банк ATM 100₮/

​0.3%+500₮ /ХХБ, Төрийн банк ATM 0.3%+100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

1-ний өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

15-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

45 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

10,000₮ $5

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮