CREDIT CARDS

Зэс кредит карт

Зэс кредит карт

Дараа төлбөрт Зэс карт нь Олон улсад төгрөгөөр эсвэл ам.доллараар гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

period

currency

limit

daily_limit

renew

cover

local

order_card

CARD FEATURES

Картын онцлог

Нөхцөл

Бүрдүүлэх материал

Брэнд

Виза

Эрх

Олон улс

Хүчинтэй хугацаа

2 жил

Валют

Төгрөг

Ам.доллар

Жилийн хураамж

35,000₮

$15

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

100,000₮

$100

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

5,000,000₮

$2,000

Нийт зээлийн эрхээс бэлэн мөнгө авах боломжит хувь

50%

Өдөрт гарах бэлэн гүйлгээний лимит

4,000,000₮

$1,000

Өдөрт гарах бэлэн бус гүйлгээний лимит

10,000,000₮

$4,000

Үлдэгдэл шалгах

Голомт банкны АТМ

Үнэгүй

Бусад банкны АТМ

100₮

Гадаадын банкны  АТМ

500₮

$0.5

Бэлэн мөнгө авах

Голомт банкны ATM

100₮

​0.3%

Голомт банкны салбар

200₮

​0.3%

Дотоодын бусад банкны АТМ

600₮ /ХХБ, Төрийн банк ATM 100₮/

​0.3%+500₮ /ХХБ, Төрийн банк ATM 0.3%+100₮/

Гадаадын банкны АТМ

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Шилжүүлэг

Гадаадын санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага

1.5% /хамгийн багадаа 3,000₮/

1.5% /хамгийн багадаа $3/

Хуулга гарах өдөр /сар бүрийн/

1-ний өдөр

Эргэн төлөх өдөр /сар бүрийн/

15-ны өдөр

Эргэн төлөх доод хэмжээ

10%

Бэлэн бус гүйлгээний хүүнээс чөлөөлөх хоног /дээд/

45 хоног

Бэлэн бус гүйлгээний хүү /сарын/

2.0% /зарцуулалт төлөх эцсийн өдрөөс/

Бэлэн гүйлгээний хүү /сарын/

3.5% /бэлэн мөнгө авсан өдрөөс/

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

5%

Зээлийн эрх хэтрүүлсний хураамж /сарын/

10,000₮

$5

Хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү /сарын/

1%

“Event” мессеж үйлчилгээ

Үнэгүй

Хэсэгчлэн төлөх үйлчилгээ /зарцуулалтаа сар бүр хүүгийн хамт тэнцүү хэмжээгээр төлөх/

Үнэгүй

Эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд карт хаагдах хугацаа

1 сар

Карт нөхөн авах

10,000₮ $5

Яаралтай карт захиалгын нэмэлт төлбөр

10,000₮

Пин код захиалах

Салбараас

1,000₮

Яаралтайгаар салбараас

2,000₮

Интернэт банк, смарт банкнаас

Үнэгүй

Картын дугаар сонгох үйлчилгээ

50,000₮