CREDIT CARDS

Американ Экспресс Алтан карт

Американ Экспресс Алтан карт

Төгрөг болон ам.долларын хосолсон валюттай зээлийн өндөр эрхтэй VIP карт болон картад дагалдах нэмэлт хөнгөлөлт урамшуулал, үйлчилгээг танд санал болгож байна.

period

years

currency

limit

min_limit - 0.00

max_limit - 0.00

daily_limit

non_cash - 0.00

cash - 0.00

renew

0.00

cover

international

order_card
currency
yearly_fee
0.00

CARD FEATURES

Картын онцлог

Бүрдүүлэх материал

Тогтмол орлоготой иргэн

  • Бусад банкаар цалингаа авдаг тохиолдолд сүүлийн 1 жилийн цалингийн дансны хуулга* /12 сараас бага хугацаанд ажилласан тохиолдолд тухайн ажилласан хугацааны дансны хуулга байх – 6 сараас доошгүй/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

  • Хамтран зээлтэй тохиолдолд хамтран зээлдэгчийн цалингийн тодорхойлолт

Бизнесийн орлоготой иргэн

  • Банкны харилцах дансны сүүлийн 1 жилийн хуулга

  • Бизнесийн үйл ажиллагаа бүртгэлтэй бол байгууллагын дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл

  • Холбогдох гэрээ хэлцэлүүд /Түрээсийн гэрээ, өөрийн обьектод үйл ажиллагаа явуулдаг бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичиг/

  • Бусад банк болон ББСБ-д зээлтэй тохиолдолд зээлийн гэрээ, график, зээлийн дансны хуулга

Картын нөхөн авалт хийлгэх бол:

  • Цахим үнэмлэх